Polityka prywatności wraz z informacją o plikach cookies

1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)
  2. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pl (zwanego dalej jako „Serwis”).
  3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Rafał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą alerobale.pl Rafał Zieliński, ul. Potockich 49a, Warszawa, NIP: 5222649614(zwany dalej jako „Administrator” lub „Operator Serwisu”).
  4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: [email protected]
  5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych w Serwisie.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem Serwisu w następujących celach:
   1. Prowadzenie rozmów typu chat online– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu w ramach chatu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem chatu;
   2. Obsługa zapytań przez formularz– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. Zawarcie umowy i realizacja zamówionych usług– dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;
   4. Prezentacja oferty lub informacji– Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości pozyskiwania klientów, prezentowania im ofert, publikowania informacji o swojej działalności. Jeśli przekazanie oferty nastąpiło z Twojej inicjatywy, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w ramach czynności niezbędnych do zawarcia umowy, podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą;
   5. Wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;
   6. Cele archiwalne i dowodowe– Twoje dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  2. Twoje dane mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymasz informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 1. dane przetwarzane w celu prowadzenia rozmów typu chat online oraz kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
 3. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
 4. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres ich przedawnienia;
 5. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej prawem archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

4. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
  1. odbiorcom danych osobowych:
   1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
   2. bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
   3. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
  2. podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
   1. dostawcom usług utrzymania infrastruktury IT, serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego,
   2. podmiotom świadczącym usługi w zakresie marketingu,
   3. dostawcom usług hostingowych,
   4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe,
   5. Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.
 1. Ze wszystkimi podmiotami, którym Administrator przekazuje dane osobowe celem realizacji zleconych usług, jest podpisywana uprzednio umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W umowach tych Administrator ściśle określa cel oraz dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych Klientów. Operator Serwisu dokłada również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Administrator nie sprzedaje, ani nie wymienia Twoich danych osobowych z innymi podmiotami w celach marketingowych.
 3. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

5. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

6. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

7. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody możesz ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych narusza przepisy prawa
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

9. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

10. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
 2. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

11. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook, Twitter.

12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: